Yasal Bilgi

Seyahat Acentaları Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi: 04.09.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22747

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve Dayanak
Madde 1-
14/09/1792 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; seyahat acentalarının kuruluşunda uygulanacak esaslar ile seyahat acentalığı mesleğini ve hizmetlerini Kanunun belirlediği esaslar doğrultusunda düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönetmelik seyahat acentalarının kuruluş ve çalışma easalarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentası sahibi, sorumlu müdürü ve personeli ile işyerinin niteliklerini ve 1618 sayılı Kanun’da belirtilen seyahat acentalarının tabi oldukları hükümlerin uygulanma esaslarını kapsar.

Tanımlar
Madde 3 –
Bu yönetmelikte;
Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı
TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ni
Kanun: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nu
Seyahat Acentası: Bir programa bağlı ya da programsız olarak tüketiciye her türlü Seyahat organize eden ve bu seyahatin gerektirdiği bütün hizmetleri üreten 1618 sayılı kanun hükümlerine tabi ticari işletmeleri
İşletme Belgesi: Seyahat Acentası İşletme Belgesini
Tüketici: Seyahat Acentası hizmetini veya ürününü bizzat faydalanmak üzere satın alan kişiyi
Turist: Seyahat Acentası tüketicisini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Seyahat Acentalığı Hizmetleri, Grupları ve Çalışma Esasları

Seyahat Acentalarına Münhasır Hizmetler
Madde 4 –
Seyahat acentalarına münhasır hizmetler şunlardır:

a) Tur Düzenlemek: Bir programa bağlı yada programsız yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine veya yurtiçinde gerçekleşen gecelemeli veya gecelemesiz olarak gezi, spor, eğlence, dini, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve mesleki inceleme teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmek, pazarlamak, gerçekleştirmek,

b) Transfer: Seyahat acentası tüketicisi olan turistin, düzenlenen turun başlangıcında herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslar arası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, liman, havaalanı gibi yerlerden konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim yerinden konaklama tesisine veya programın bitiminde tesisten yerleşim yerine bir araçla bir tarife veya münhasıran taşımacı olan işletmelerin tabi oldukları kurallara bağlı olmaksızın taşınmasını sağlamak,

c) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz seferlerine ilişkin olarak ve her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence işletmelerinde tüketici adına yer ayırtmak, kayıt işlemi yapmak,

d) Enformasyon: Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konularla, turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi vermek,

e) Kongre-Konferans Organizasyonu: İçinde konaklama, transfer ve tur hizmetlerinden en az birinin yer aldığı kongre, konferans, toplantı, fuar, sergi ve benzeri faaliyetleri organize etmek,

f) Turistik gezi amaçlı münferit taşıma aracı kiralama: Ticari olmayan amaçlarla münferiden araç kiralamak isteyen tüketiciye yönelik olarak, kendi mülkiyetinde olan yada mülkiyetinde olmadığı halde kiralama yetkisi bulunan, ikiden fazla kişinin seyahat edebileceği araçlar ile içinde konaklama olanağı bulunan araçları doğrudan kiralamak, bu konuda organizasyon, rezervasyon yapmak,

g) Ulaştırma araçları biletleri satmak: Tarifeli yada tarifesiz olarak tabi oldukları mevzuat ile taşımacılık hizmeti veren ulaştırma araçlarını ve bu araçlara sahip işletmelerin biletlerini satmak,

h) Seyahat acentası ürünü satmak: Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamı ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek kaydıyla satmak.

Seyahat Acentalarının Diğer Hizmetleri
Madde 5-
Seyahat acentaları aşağıdaki konularda da faaliyet gösterbilirler:
a) Turistik enformasyon ve tanıtım malzemeleri satışı: Turiste ve seyahat acentalığı hizmeti satın alanlara yönelik olarak seyahat acentaları işyerinde turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı rehber ve form benzeri malzemeleri satabilirler.

b) Motorlu veya motorsuz ulaştırma araçları bulundurmak, kiralamak: Motorlu yada motorsuz, en fazla iki kişiyi birlikte taşıyabilen araçlar seyahat acentalarınca turistlerce kiralanmak amacıyla bulundurulabilir.

Seyahat Acentalığı Sayılmayan Hizmetler
Madde 6 –
Seyahat Acentalığı faaliyetleri 1618 sayılı Kanun’a göre kurulmuş seyahat acentalarınca yerine getirilir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acentalığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetleri seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasaktır. Bunların yapılması halinde 1618 sayılı Kanun’un 29,30 ve 31 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Ancak,
a) Tüketicilerin doğrudan kendileri veya aileleri için yaptıkları işlemler ile yararlananlara ikram, teşvik ve ya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları rezervasyon işlemleri,

b) Konaklama, ağırlama, eğlence, ulaştırma ve Bakanlık’tan belgeli yat işletmelerinin tabi oldukları hukuki düzenlemenin cevaz verdiği yer ve şekilde kendi ürünlerini pazarlamaları, rezervasyon yapmaları ve satmaları,

c) Ticari amaç ve gereksinimlerle doğrudan tüketici sayılmayan kişi ve kuruluşlara sahip oldukları veya kara yolları trafik kanununa göre işleten sıfatını taşıdıkları araçları, bu konuda tabi oldukları hukuki düzenlemelere uygun olarak kiralama faaliyeti, Seyahat Acentalığı Faaliyeti olarak değerlendirilmez.

Seyahat Acentalığı Grupları
Madde 7 –
Seyahat acentaları yaptıkları hizmetler bakımından 3 gruba ayrılır:
a) A Grubu ve Geçici A Grubu Seyahat Acentası: Seyahat acentalarına münhasır ve seyahat acentalarının diğer hizmetlerini Türk ve yabancı müşteriler için üretir ve pazarlar.

b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz, hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A Grubu ve Geçici A Grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin satışı ve kendisine A grubu seyahat acentasınca gerçekleştirmek üzere verilen hizmeti yaparlar. Seyahat acentalarının diğer hizmetleri olarak 5. maddede gösterilen hizmetleri yapabilirler.

c) C Grubu Seyahat Acentası: Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenlerler ve pazarlarlar. Ayrıca kendilerine A Grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini pazarlarlar. Seyahat acentalarının diğer hizmetleri olarak 5. maddede sayılan hizmetleri yapabilirler.

A Grubu seyahat acentasının B veya C Grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı yada sözleşme ile belgelenmesi gerektiği gibi, bu görev A Grubu seyahat acentası hizmetine giren bir turun tamamının B veya C Grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

Yurtiçi Turları
Madde 8 –
A ve Geçici A Grubu seyahat acentaları, Bakanlığa seyahat acentalığı hizmeti karşılığı bir önceki yıl yurtdışından getirdikleri dövizlere ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve dış ülkede yapılacak ödemelerin toplam tutarı getirdikleri dövizin %25 ni aşmamak kaydıyla yurtiçinden yurtdışına tur düzenleyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seyahat Acentalarının Kuruluş,Nitelik ve Denetimleri

Kuruluş
Madde 9 –
Seyahat Acentası sıfatı, Bakanlık’ ça verilecek işletme belgesine hak kazanan işletmenin TÜRSAB’a üye olması ile kazanılır.

Başvuru
Madde 10 –
Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen gerçek yada tüzel kişiler bir dilekçe ile Bakanlığa başvurur. Bakanlık, Kanunda belirtilen şartlara haiz seyahat acentası isminin belirtildiği yazıyı başvuru sahibine ve TÜRSAB’a gönderir.

Belirlenen seyahat acentası ismi Bakanlık yazısının tarihinden itibaren 20 gün süre ile başka kişi ve kuruluşlarca turizm işletme ismi olarak talep edilemez. Başvuru sahibinin bu süre içinde TÜRSAB’a başvurup seyahat acentası kuruluş işlemlerine başlamaması durumunda Bakanlık, tahsis ettiği ismin başkalarınca talep edilmesi halinde bu talepleri değerlendirir.

Başvuru Belgeleri
Madde 11 –
Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından verilen yazı ve aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.
a) Başvuru sahibi gerçek ise hacir altında olmadığına ilişkin ilgili mahkemeden alınacak belge, tüzel kişi ise iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin aslı yada noter tasdikli bir örneği,

b) Gerçek kişi ise Ticaret Mahkemesinden alınacak; iflas etmediğine ilişkin belge, tüzel kişi ise Ticaret Sicili Memurluğundan alınacak Ticaret Sicili Belgesi,

c) Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise yönetim kurulu üyeleri ile Ticaret Sicili Gazetesinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili olarak belirlenmiş kişinin nüfus kayıt sureti ve adli sicil kaydı,

d) Sorumlu müdür olarak bildirilen kişinin enformasyon memurluğu belgesi aslı, en az iki yıl süre ile seyahat acentasında çalıştığını gösteren ilgili seyahat acentasından alınmış belge, nüfus kayıt sureti ve adli sicil kaydı, en az lise mezunu olduğuna ilişkin belge aslı yada noterden onaylı sureti,

e) Seyahat acentası açılmak istenen yere ilişkin kira sözleşmesi yada başvuru sahibine ait olduğuna ilişkin tapu senet sureti,

f) Enformasyon memurlarının belge asılları ve nüfus suretleri,

g) TÜRSAB tarafından verilen formun başvuru sahibinin imzasını havi aslı,

h) Seyahat acentası kuruluşuna ilişkin kararın yayınlandığı Tiacret Sicili Gazetesi,

i) Belirlenen ismin iltibas nedeniyle Bakanlık talebi ile değiştirileceğine ilişkin noterden yapılmış taahhütname,

j) Bakanlık’ça belirlenmiş miktarda kuruluş teminatına ilişkin belge yada teminat mektubu,

k) Teminata ilişkin noterden yapılmış taahhütname.

İnceleme
Madde 12 –
TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonraki 15 gün içinde, ibraz edilen belgeler üzerinde ve bildirilen adresin seyahat acentalığı faaliyetine uygun olup olmadığı konusunda yerinde inceleme yapar.

Aidat
Madde 13 –
İnceleme sonucunda Kanunda belirtilen şartları havi olarak değerlendirilen seyahat acentası adayı işletmeler, Kanuna uygun olarak belirlenmiş giriş aidatının ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

Belgelendirme
Madde 14 –
Başvuru dosyası belgeleri ve TÜRSAB üyelik belgesi ile birlikte TÜRSAB tarafından Bakanlı’ğa gönderilir.

Bakanlık gerekli inceleme ve denetim sonucuna uygun görülenlere seyahat acentası işletme belgesi verir.

A Grubu seyahat acentası işletme belgesi almak isteyenlere iki yıl süre Geçici A Grubu seyahat acentası işletme belgisi verilir.

Başvurunun İşlemden Kaldırılması
Madde 15 –
Bakanlığın, yapılan başvuru sonucunda verdiği yazı tarihinden sonraki 20 gün içinde başvuru sahibi tarafından TÜRSAB’a başvurulmaması veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra gerekli belge ve işlemlerin bir ay içinde tamamlanmaması durumunda başvuru iptal edilmiş sayılır.

Başvuru Sırasında Üyelik İptali
Madde 16 –
TÜRSAB tarafından uygun görülerek dosyası Bakanlığa gönderilen seyahat acentasının başvurusunun Bakanlıkça uygun görülmemesi nedeniyle işletme belgesi alamayanların üyelikleri iptal edilerek üyelik giriş aidatları TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.

Seyahat Acentası Sahibinin Nitelikleri
Madde 17 –
Seyahat acentası sahibi gerçek kişi yada kişiler ise bu kişilerde tüzel kişi ise yönetim kurulu başkanı ve tüzel kişiliği yönetmeye, ilzam ve temsile yetkisi olan kişi yada kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 18 yaşını bitirmiş ve hacir altında olmamak,
b) Hileli iflas, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, yüz kızartıcı suçlardan veya ağır hapis cezası ile hüküm giymiş olmamak,
c) İflas etmiş olmamak,
d) İşletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmak suçundan cezalandırılmış olmamak,
e) Kanunun 28. maddesinde belirtilen kısıtlamaya tabi olmamak.

Seyahat Acentası Sorumlu Müdürünün Nitelikleri
Madde 18 –
Seyahat acentaları merkez ve şubelerinde birer sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Sorumlu müdürlerde ve acenta sahibi sıfatını taşıyan kişilerin bizzat seyahat acentası sorumlu müdürlüğü yapacakları durumlarda acenta sahibinde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) 17. maddede seyahat acentası sahibi için aranan şartlara haiz olmak,
b) T.C. uyruklu olmak
c) Enformasyon memurluğu sınavı ile verilen enformasyon memurluğu belgesi ve enformasyon memuru yabancı dil başarı belgesi sahibi olmak veya profesyonel turist rehberi kokartı sahibi olmak,
d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
e) Seyahat acentası personeli olarak en az iki yıl seyahat acentalığı faaliyetlerine ilişkin konularda çalışmış olmak.

C Grubu seyahat acentalarının sorumlu müdürlerinin yabancı dil bilmelerini belgelemeleri zorunlu değildir.

Seyahat Acentası Personelinin Nitelikleri
MADDE 19 –
Seyahat acentalarında enformasyon memuru olarak çalışacakların, turizm genel kültürü konusunda Bakanlıkça kurulacak komisyon tarafından yapılacak sınavda başarılı olmuş ve enformasyon memurluğu sıfatını kazanmış olması gerekir.
A ve B grubu seyahat acentalarının merkez ve şubelerinin her birinde en az iki enformasyon memurunun çalıştırılması zorunludur. C grubu seyahat acentalarının merkez ve şubelerinde en az bir enformasyon memuru çalıştırılması zorunludur. A ve B grubu seyahat acentalarında görev yapacak enformasyon memurlarının ayrıca Bakanlık tarafından kurulacak komisyonun yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmaları zorunludur.

Seyahat Acentasının İşyerinin Nitelikleri
MADDE 20 –
Seyahat acentası işyerinde aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir:
a) Faydalanmak isteyenlerin mutlak serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olması,
b) Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve ünvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olması,
c) Grubun gerektirdiği seyahat acentalığı faaliyetine uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması,
d) Seyahat acentalığı hizmetinin gerektirdiği nitelik ve miktarda masa, yazı makinası gibi malzemenin olması,
e) Haberleşme araçlarından en az telefon ve teleks veya faks cihazının olması,
f) Seyahat acentası hizmeti dışında başka faaliyet yapılmıyor olması.

Seyahat Acentası Kuruluş Denetimi
Madde 21 –
Seyahat acentası kuruluş sırasında Bakanlık ve TÜRSAB tarafından yapılacak işyeri denetiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) İşyerinin bu Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığı,
b) Personele ilişkin Kanunların öngördüğü kayıtların tutlup tutulmadığı,
düzenlenecek denetim tutanağına yazılır.

Yerinde Denetim
Madde 22 –
Denetim tutanağı denetime giden kişi tarafından düzenlenir ve denetim sırasında seyahat acentası işyeri olarak bildirilen ve denetim yapılan yerdeki hazır bulunan seyahat acentası sahibine veya sorumlu müdüre veya enformasyon memurlarından birine imzalattırılır.

Denetim tutanağında tespit edilen hususlar açıkça yazılır,ancak denetimi yapan kişinin görüşü yer almaz. Bu görüş denetim sonucu denetleyen tarafından yazılacak olan denetim raporuna gerekçeli olarak yazılır ve denetleme tutanağı ile birlikte denetim görevi veren makama iletilir.

Şube Kuruluşu
Madde 23 –
Seyahat acentaları için aranan şart ve kuruluş esasları kuracakları şubeleri içinde geçerlidir. Kuruluş teminatı şubeler için merkezin yarısı kadardır.

Niteliklerin Sürekliliği
Madde 24 –
Seyahat acentaları kuruluş niteliklerini sürekli korumak zorundadır. Bulunması zorunlu nitelikleri kaybeden seyahat acentası hakkında Bakanlık tarafından gerekli işlem yapılır.

A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesine Geçiş
Madde 25 –
Geçici A Grubu seyahat acentası belgesi sahibi seyahat acentalarının iki yıl içinde seyahat acentalığı faaliyeti karşılığı en az 80.000 Amerikan Doları karşılığında döviz geliri temin etmiş olmaları gerekir. Bu gelir, Bakanlığa ibraz edilecek döviz alım bordrosu veya faturalar karşılığında belgelenir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde gelire ilişkin başlıca belgeleri talep etmek ve incelemek hakkına sahiptir.

İki yıllık süre sonunda gelirini yukarıda belirtilen şekilde belgeleyemeyen seyahat acentasının geçici işletme belgesi Bakanlıkça geri alınır.

Döviz Bildirim Dönemi
Madde 26 –
A Grubu seyahat acentaları her iki yılda bir, iki yıllık devreli 80.000 Amerikan doları karşılığı döviz gelirini seyahat acentalığı faaliyetleri karşılığında elde ettiğini Bakanlığa belgelemek zorundadır.

Bu süre içinde belirtilen tutarda döviz gelirini belgeleyemeyen seyahat acentalarından 5 yıldan beri faaliyet gösterenlere Bakanlıkça 2 yıllık süre daha tanınır.
Bu sürenin sonunda yıllık ortalama 40.000 Amerikan Doları karşılığı döviz gelirini belgeleyemeyen seyahat acentasının işletme belgesi iptal olunur.

Döviz gelirinin belgelendirilmesi 25. maddede belirtilen şekilde yapılır.

Seyahat Acentası Plaketi
Madde 27 –
Seyahat acentası işletme belgesi alanlar işyerlerinde, belgesiz faaliyetleri önlemek, tüketicinin aydınlatılmasını ve denetim kolaylığını sağlamak amacıyla TÜRSAB tarafından düzenlenen seyahat acentasının unvanını, işletme belgesi numarasını ve TÜRSAB üyesi olduğuna ilişkin kaydı havi soğuk damgalı seyahat acentası plaketini bulundurmak zorundadır.

Seyahat Acentası Plaketi Asılması
Madde 28 –
Seyahat acentaları merkez ve şubelerinin görülebilir yerlerine sahip oldukları seyahat acentası işletme belgesinin aslını, işyerinin dışından görünebilen yerine de seyahat acentası plaketini asmak zorundadır.

Faaliyet Denetimleri
Madde 29 –
Seyahat acentalarının işyeri niteliklerinin korunup korunmadığı, faaliyetlerinin kanun ve yönetmelikler ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince her zaman denetlenebilir.

İstenilen Bilgi ve Belgelerin İbrazı
Madde 30 –
Denetim sırasında bu Yönetmelikte sayılan unsurlara ilişkin bilgi ve belgelerin istendiğinde denetimi yapanlara gösterilmesi zorunludur.

Tur Sorumlusu veya Rehberin Bulunduracağı Belgeler
Madde 31 –
Seyahat acentası turlarında tur sorumlusu yada rehberde bulunması gerekli belgeler şunlardır:
a) Seyahat acentası işletme belgesinin noter yada TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,
b) Tura katılan müşterilerin listesi,
c) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
d) Tur rehberinin profesyonel turist rehberi kokartı ve kimlik kartı
e) Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti
f) Tur programı

Transfer Araçlarında Bulundurulacak Belgeler
Madde 32 –
Seyahat acentasının transfer faaliyetinde aşağıdaki belgelerin transfer görevlisinde bulunması zorunludur:
a)Seyahat Acentası işletme belgesinin noter yada TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti
b)Transferi yapılan yolcu listesi
c)TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi
d)Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti
e)Transfer görevlisine ait TÜRSAB tarafından verilen seyahat acentası personel kimlik kartı veya görevli olduğuna ilişkin seyahat acentası yazısı.

Sorumluluklar
Madde 33 –
Seyahat acentaları bizzat düzenledikleri faaliyet ve başka seyahat acentasının düzenlediği faaliyete ilişkin pazarlama hizmetlerinde tüketicilere karşı faaliyetin içerdiği tüm hizmetlerden sorumludur.

Hizmetin gerçekleşmemesi veya ayıplı olması durumunda, seyahat acentası, katlandığı zararı kusurlu olan tarafa rücu eder.

Başka bir seyahat acentasının ürününün pazarlanması faaliyetinde ürünün sahibi seyahat acentası isminin belirtilmesi zorunludur.

Seyahat Acentalığı Hizmet Kuralları
Madde 34 –
Seyahat acentaları ilgili kanun, yönetmelik ve TÜRSAB meslek ilkleri ile belirlenen kurallara uygun davranmak zorundadır.

Sözleşme
Madde 35 –
Seyahat acentalarının ilan, reklam ve duyurularında diğer hukuki zorunlulukların yanı sıra rezervasyon ve iptal şartları ile fiyata dahil hizmetlerin neler olduğu veya fiyata dahil olmayan hizmetleri belirtmeleri zorunludur.

Turist Taşıma Aracı Nitelikleri
Madde 36 –
Seyahat acentalarının münhasıran kendi hizmetlerini yerine getirirken kullanacakları ulaştırma araçları, ulaştırma araçlarına ilişkin mevzuatta belirlenen şartların yanı sıra bu yönetmelikte yer alan şartları da taşımak zorundadır.

(Ek 25.04.1997 – 22970)araçların yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olup olmadıkları, Bakanlığın bilgi ve izni dahilinde TÜRSAB yada TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş kişi yada kuruluşların kontrolü ile tespit edilir.

Taşıma Aracı Belgesi
Madde 37 –
Turist taşıma aracı niteliklerini taşıyan araçlara TÜRSAB tarafından belge verilir.

Karayolu Turist Taşıma Araçları
Madde 38 – (Değişik:25/04/1997 – 22970) –
Seyahat acentalarının transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki nitelikler aranır.
a)Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sahip olması zorunlu nitelikler,
b)Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması,
c)Her 15 koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulunması,
d)Ticari olarak kayıt ve tescilli olması,
e)En çok 8 yaşında olması,
f)Ses tesisatı olması,
g)Zorunlu mali mesuliyet ve koltuk sigortası yanı sıra her yıl belirlenecek tutarda yolcu ve seyahat acentası personelinin kazalarda zarar görmelerine karşı ferdi kaza sigortası yaptırılmış olması,
h)Temiz ve bakımlı döşenmiş olması,
ı)Yatar koltuklu olması,
k)Ön sıralarda emniyet kemeri bulunması.
Ancak; yolcu istiap haddi 22 kişiden az olan taşıtlarda bu maddenin (b) ve (ı) bentleri aranmaz.

Rent A Car Faaliyeti
Madde 39 –
Seyahat acentaları, Rent A Car olarak tanımlanan seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmak için aşağıdaki niteliklerde en az on motorlu kara taşıma aracının mülkiyetlerinde veya işleten sıfatını taşıyacak şekilde bulundururlar.
Turistlere kiralanacak araçlar aşağıdaki nitelikte olmak zorundadır
a)Karayolu Trafik mevzuatında belirtilen gerekli şartları taşımak,
b)Yerli araçlar için en çok üç, ithal araçlar için en çok beş yaşında olmak,
c)Teknik bakımı yapılmış olmak.

Deniz Ulaştırma Araçları
Madde 40 –
Seyahat acentalarının transfer ve turlarında kullanacakları deniz yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki nitelikler bulunur:
a)Meri mevzuatın gereği sahip olmaları gerekli niteliklere sahip olmak,
b)Temiz ve bakımlı olmak,
c)İlgili meslek odasına kayıtlı olmak,
d)Her yıl belirlenen tutarda ihtiyari mali mesuliyet sigortası olmak,
e)Yeterli sayıda yangın söndürme cihazına sahip bulunmak,
f)Bakanlıkça günün koşullarına göre belirlenecek diğer niteliklere sahip olmak.

Hava Ulaştırma Araçları
Madde 41 –
Seyahat acentalarının tur ve transferlerinde kullanacakları hava ulaştırma araçlarının Sivil Havacılık mevzuatında belirtilen niteliklere sahip olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tüketici Hakları

Tüketici Haklarına İlişkin Teminatlar
Madde 42 –
Seyahat acentalarının faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek tüketici haklarına karşılık olmak üzere Bakanlığa, miktarı Bakanlık’ça belirlenen ve kanunun 12 ve 16 ıncı maddelerinde belirtilen kuruluş teminatı ve yurtdışına düzenledikleri turlara ilişkin kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tur teminatları verilir.

Tur Teminatı
Madde 43 –
A Grubu ve Geçici A Grubu seyahat acentalarının yurtdışına düzenleyecekleri turlarda doğabilecek tüketici haklarına karşılık olmak üzere, tur masraflarının % 25 i tutarında bir teminat Bakanlığa verilir. Turun bitişinden itibaren 2 ay sonra paraya çevrilmesi herhangi biri tarafından talep edilmeyen teminat, Bakanlık tarafından seyahat acentasına iade edilir.

Tüketici Haklarının Değerlendirilmesi
Madde 44 –
Seyahat acentalarının tüketicilere sundukları hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin, hizmetin ayıplı olmasına ilişkin maddi talepli iddiaları, ilgili seyahat acentasının kanun’un 16 ıncı maddesi gereğince yapılan işlem sonucunda haksız bulunması halinde Bakanlık, elindeki teminat mektubunu paraya çevirerek tüketici talebini karşılar.

Tüketici Talebi
Madde 45 –
Tüketicinin, seyahat acentası aleyhine mahkemeye ve TÜRSAB bünyesinde bulunan kuruluna başvurmuş olması durumunda veya seyahat acentası tarafından tüketici aleyhine mahkemeye veya TÜRSAB bünyesinde bulunan tahkim kuruluna başvurulması halinde talep, bu makamların belirlediği miktarda karşılanır.

Teminattan Ödeme
Madde 46 –
Tüketicinin veya seyahat acentasının konusu ile ilgili herhangi bir kanuni yola başvurmamış olması durumunda, tüketici talebi Bakanlıkça değerlendirilir. Yapılacak değerlendirme sonucu, ilgili seyahat acentasına ve tüketiciye bildirilir.

Tüketiciye bir ödeme söz konusu ise, ödemenin acenta tarafından bildirim tarihinden itibarenotuz gün içinde yapılmaması durumunda tüketiciye ödeme Bakanlık’ça teminattan yapılır.

Ödeme Şekli
Madde 47 –
Seyahat acentalarının faaliyetlerine ilişkin konularda, tüketici dışındaki işletmelerin seyahat acentasının kendilerine borçlu olması nedeniyle alacaklarının seyahat acentası teminatından ödenmesi talepleri, talepte bulunanın alacağına ilişkin kesinleşmiş ilam niteliğindeki belge ibrazında veya seyahat acentasının faaliyetine son verilmiş olması ve tüketici talebinin bulunmaması halinde kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Enformasyon Memurluğu Sınavları

Sınav Açılması
Madde 48 –
Enformasyon memurluğu ve enformasyon memuru yabancı dil sınavları Bakanlık tarafından belirlenen tarih ve yerlerde TÜRSAB tarafından düzenlenir.

Duyuru
Madde 49 –
Sınav tarihi ve yeri ile sınav esasları sınav tarihinden en az bir ay önce günlük gazetelerden birinin Türkiye baskısında ilan edilir.

Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavının Birlikte Düzenlenmesi
Madde 50 –
Enformasyon memurluğu ve enformasyon memuru yabancı dil sınavı birlikte düzenlenir. Enformasyon memurluğu sınavında başarılı olamayanlar enformasyon memuru yabancı dil sınavına katılamazlar.

Kurs
Madde 51 –
Sınava girmek isteyen adaylar için, sınavın yapılacağı ilde, TÜRSAB tarafından temel turizm ve seyahat acentalığı bilgilerinin öğretileceği bir kurs düzenlenir.

Kursa Katılım
Madde 52 –
Adayların kursa katılması zorunlu değildir.

Sınavların Yapılması
Madde 53 –
Sınav komisyonları Bakanlık tarafından oluşturulur. Sınav gözlemcisi olarak Bakanlık ve TÜRSAB’ın görevlendireceği kişiler görev yapar. Yabancı dil sınavı için ayrı bir komisyon oluşturulabilir.

Yabancı Dil Sınavına Katılamayabilecekler
Madde 54 –
C Grubu seyahat acentalarında görev yapacak enformasyon memuru adaylarından, enformasyon memuru sınavında başarı gösterenler enformasyon memuru yabancı dil sınavına girmek zorunda değildir.

Sınav Şekli
Madde 55 –
Enformasyon memuru sınavı ilanda belirtilen konularda yazılı; enformasyon memuru yabancı dil sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 56 –
Enformasyon memuru ve enformasyon memuru yabancı dil sınavı ayrı ayrı değerlendirilir.

Puanlama Sistemi
Madde 57 –
Sınavlarda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Enformasyon memuru sınav başarı notu en az 60 puandır. Yabancı dil sınavında Türkçe’den çeviri 25 puan, Türkçe’ye çeviri 25 puan, sözlü 50 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda da toplam en az 60 puan alınması zorunludur.

Başarı Belgesi
Madde 58 –
Sınavda başarı gösterenlere başarı gösterdikleri sınava ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı onayını taşıyan enformasyon memuru belgesi ve enformasyon memuru yabancı dil başarı belgesi verilir.

Sınavda Muafiyet
Madde 59 –
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açılan profesyonel turist rehberliği sınavlarında başarılı olanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtdışı göreve atanarak bu görevlerinin en az üç yıl süre ile yapmış olanlara istekleri halinde Bakanlık tarafından enformasyon memuru ve enformasyon memuru yabancı dil belgesi, başarı belgesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 60 – (Düzelteme: 09/10/1996 – 22782) –
bu yönetmelikle 27/09/1975 tarih ve 15369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu yönetmeliğin yayımından önce Enformasyon Memuru Belgesi almış olanların belgeleri Enformasyon Memuru ve Enformasyon Memuru Yabancı Dil Başarı Belgesi yerine geçer.

Geçici Madde 2 – Bu yönetmelik yayımlandıktan sonra altı ay içinde turistik gezi amaçlı şoförlü veya şoförsüz araç kiralama faaliyetinde bulunan seyahat acentaları durumlarının bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgeyi TÜRSAB’dan alırlar.

Yürürlük
Madde 61 –
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 62 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütür

NEDEN BİZ?

NEDEN BİZ ?

 • Rafting Antalya için birinci kuralımız önce can güvenliğinizi sağlamak. Önceliğimiz insan odaklı Hizmet olduğundan emniyet tedbirleri can güveliğiniz açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Antalya Manavgat ilçesinde hizmet ve kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışır.
 • Antalya'da rafting turlarımıza katılacak tüm katılımcılar sigortalı olup güvence kapsamına alınır.
 • Sizin için tercih alanlarınızı genişletip daha zevkli ve eğlenceli vakit geçirmeniz için 4 farklı parkur ve 4 farklı spor alanları oluşturarak size tercih hakkı tanır.
 • ilk Kanyoning (Canyoning) Turunu başlatıp icra ederken uzman kadrosuyla parkurların daha eğlenceli hale gelmesini sağlayarak bünyesinde yetiştirip, çalıştırdığı profesyonel kadrosu, rehber hizmeti ve kaliteli ekipmanları ile sektöründe farkındalık yaratır.
 • En yeni transfer araçları ile yol boyunca konfor sağlar.
 • Eğlence, adrenalin ve animasyonlarla dolu güzel ve unutamayacağınız an ve anıları yaşayabileceksiniz.
 • Yaşattığımız eğlence, adrenalin ve animasyonları HD kalitesinde video, fotoğraf çekim hizmetleri ile kalıcı kılar.
 • Öğrenci guruplarına ve geceyi doğa harikası Beş Konak ırmak kenarında geçirmek isteyen misafirlerimize çadırlı kamplarda konaklama imkanı sunar.
 • Çekirdek ve geniş aileler için Bungalov tipi motellerde eşsiz doğa manzarası içerisinde konaklama imkanı sunar.
 • Her yaş grubunu düşünerek ve Antalya'da Rafting sporu ile tanıştırmak için öğrenci gruplarına özel ve güvenli parkur alanları oluşturarak güvenli Rafting hizmeti sağlar.
 • Öğrenci ve kamu kurum çalışanlarına özel en uygun fiyat avantajları sağlar.
 • Sizi özel hissettirip unutulmayacak bir farkındalık sağlatırız
 • Vizyonu misyonu ve kalitesi ile Antalya’da rafting sporu ile sektörünün öncüsüdür.

GRUP GEZİLERİNİN ÖNEMİ

GRUP GEZİLERİNİN ÖNEMİ:

Gruplar için macera dolu Köprülü Kanyon gezintileri düzenleyerek Arkadaşlık bağlarının büyümesini geliştirir, hiçbir deneyim olmadan grubunuzdaki diğer üyelerle birlikte olan güçlü bir bağınızın oluşmasını sağlar. Günübirlik Antalya rafting turu'ndan sonraki sağladığı bağ, karşılıklı beğeniye dayalı, grubunuza yeni güven duygusunu ve arkadaşlık hissini kuvetli bir şekilde verir. Eğer katılımcılar iş yerinden çalışma gurubunuz ise iş birliği ve ekip çalışmasını geliştirmesinde olumlu katkılar sağlar. Farklı bir rahatlama, deşarj olgusu oluşturur. hayatta kalma konusundaki farkındalığın artmasında ilham verir. Bu tip tur gezilerinde doğanın zenginliğini ve yaşamı hatırlatır size. Grup olarak gelen macera perestlerimiz bizlerle birlikte tıpkı hayatın akışı gibi suyun akışına kapılarak eğlenceli ve mutlu bir günün çabucak bittiğini, ilk fırsatta tekrar geleceklerini söylerler.

Tavsiyemiz; Rafting profesyonel ekip ve ekipmanlarla yapılmadığı taktirde tehlikeli sonuçlarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir. Özellikle İnternet üzerinde çok düşük ücretlerde Rafting turu düzenlediğini söyleyen profesyonellikten uzak gerçeği yansıtmayan mağdur olabileceğiniz firmalardan uzak durunuz. Yasal olarak tur aktivitesi düzenleyen profesyonel, gerçek ve aracısız yerli hiçbir Antalya rafting firması ölü fiyatlar'da hizmet sunmamaktadır. Güvenliğinizi fiyatlarda değil tecrübe ve deneyimde arayın.

İlginizi Çekecek Diğer Aktiviteler
ONLİNE REZERVASYON VE HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.